دبستان پسرانه شکوفه های بعثت 1 مشهد
   
کادر آموزشی و علمی